طول مطالعه: 4 دقیقه

نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش در عدماطمینان سیاستهای اقتصادی بیت کوین همانند داراییهای مالی دیگر مانند طلا قابلیت ایفای نقش یک دارایی امن و دارای امنیت را نداشته است. وو و همکاران (2019) مطرح کردند که بیت کوین و طلا قادر به پوششدهی ریسک ایالات متحده نیستند. دمیر و همکاران (2018) نشان دادند که شاخص ایالات متحده با بازده روزانه بیت کوین ارتباط منفی دارد. در مدل برآورد شده برای این کشور وقفههای اول و سوم منفی اما بیمعنی بوده است.

کرونا ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
نتایج بدست آمده بیانگر این بود که عدماطمینان سیاستهای اقتصاد جهانی تاثیر منفی بر نوسانات و حجم معاملات بیت کوین داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که سیاستگذاران از مکانیسم بازار ارزهایمجازی و عوامل تعیینکننده بالقوه آن درک بهتری داشته باشند. پس از بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از الگوهای ایستا و پویا به بررسی شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته پرداخته میشود. در جدول 2 نتایج حاصل از بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها بررسی شده است.

ایرپاد پرو یا
در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی تأئید میشود. یافتههایاین مطالعه نشان داد که عدماطمینان در سیاستهای اقتصادی موجب کاهش بازده بازار سهام میشود. همچنین، به دلیل گوناگونی و شتاب نوآوریهای مرتبط با داراییهای رمزنگاری شده، واقعیتها و شرایط هر مورد منحصر به فرد با دیگر موارد تفاوت خواهد داشت، و این مسئله باعث میشود نتیجه گیری نهایی دریاره کاریست و نحوء عمل حسابداری این داراییها دشوار شود. با توجه به شرایط ذکر شده آیابیت کوین یک وسیله ساده مبادله و ذخیره ارزش، یک دارایی سوداگرانه استیایکدارایی امن؟

دولتها با توجه به افق زمانی پیشروی خود سیاستهای مورد نظر را طراحی کرده و منافع ناشی از کاهش بیکاری را همواره با افزایش در تورم ترجیح میدهند یا بالعکس. با افزایش آگاهی مردم، بهای رمزارزهایی چون بیت کوین و اتریوم افزایشیافت، و فعالان بازارهای مالی توجه فزایندهای به این پدیده معطوف داشتند. در مجموع زیوت - اندروز فرض میکنند که زمان شکست ساختاری از قبل مشخص نبوده و باید به صورت درونزا تعیینگردد. ᠎​​​.

در ادامه و در بخش دوم ادبیات تحقیق و مروری بر مطالعات پیشین ارائه شده است. در ادامه برای بررسی ارتباط بلندمدت میان متغیرهای تحقیق با لحاظ شکست ساختاری از آزمون هم انباشتگی گریگوری - هانسن استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که برای کشور چین و آمریکا تغییرات در سیاستهای اقتصادی تاثیر مثبت و معنیداری بر بازدهی ارزهای مجازی داشته است اما برای کشورهای ژاپن و کره جنوبی رابطه معنیداری بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی ماهانه ارزهای مجازی وجود نداشته است.

جام جهانی کشتی
نتایج بدست آمده برای کشور چین نشان دهنده این است که بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی ماهانه ارزهای مجازی در وقفههای دوم و چهارم رابطه مثبت معنیداری وجود داشته است. نتایج بدست آمده از این مطالعه برای کشور چین و انگلستان نشاندهنده این بود که بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی ماهانه ارزهای مجازی در وقفه دوم و چهارم رابطه مثبت معنیداری وجود داشته است. فرضیه صفر این آزمون وجود ریشه واحد همراه با شکست ساختاری در عرض از مبداء یا روند و یا در هر دو جزء است.

نوآوری مطالعه حاضر در مدلسازی شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی برای کشورهای نمونه بر اساس فراوانی دادههای ماهانه و ارتباط آن با بازدهی در بازار ارزهای مجازی خواهد بود که این موضوع با لحاظ شکست ساختاری در دادهها و مدلهای مورد نیاز برآورد خواهد شد. بر این اساس آزمون هم انباشتگی گریگوری - هانسن (۱۹۹۹) با لحاظ شکست ساختاری مطرح شده است.در این آزمون فرض بر این است که یک زمان شکست ساختاری در بردار همانباشتگی بین متغیرهای سری زمانی وجود دارد.

در ساخت این شاخص از ترکیب انحراف معیار متغیرهایی همچون سیاست پولی (نقدینگی)، سیاست ارزی (نرخ ارز حقیقی)، سیاست مالی (مالیات و مخارج دولت) و .. استفاده شد. در راستای مدلسازی عدماطمینان سیاست اقتصادی، از شاخص معرفی شده توسط بکر و همکاران (2016) استفاده خواهد شد. نتایج این مطالعه میتواند در قانونگذاری برای سیاستگذاران درخصوص معاملات بازار ارزهای مجازی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه از اطلاعات آماری بازه زمانی 31 دسامبر 2019 الی 20 می 2020 استفاده شد.

خرید گیم تایم Tbc
به منظور بررسی آزمون همانباشتگی از نرم افزاراستفاده شده است. امیری و پیرداده بیرانوند (1398) به بررسی عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازار سهام ایران با تکیه بر رویکرد تغییر رژیمی مارکف پرداختند. یاوری و همکاران (1395) به برآورد عدماطمینان نسبت به سیاستهای پولی و آثار اقتصادی آن پرداختند. متغیر مستقل این مطالعه نیز شاخص نااطمینانی سیاستهای اقتصادی است که بر اساس روش بکر و همکاران (2016) بر اساس متغیرهای نقدینگی، مخارج دولت و نرخ ارز محاسبه شده است.

واردات خودرو دست دوم

واژههای کلیدی: ارز مجازی، عدماطمینان سیاستهای اقتصادی، حسابداری مالی، نرخ ارز، دارایی رمز نگاری شده. به منظور بررسی رابطه بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازار ارزهای مجازی 4 مدل برآورد شده است. هوینه و همکاران (2021) ارتباط بین عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازار بیت کوین را مورد بررسی قرار دادند. مدل 1 بیانگر برآورد مدل تا وقفه اول، مدل 2 بیانگر برآورد مدل تا وقفه دوم، مدل 3 بیانگر برآورد مدل تا وقفه سوم و مدل 4 بیانگر برآورد مدل تا وقفه چهارم در شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی است.

آخرین بروزرسانی در: