طول مطالعه: 4 دقیقه

اما از طرف دیگر نیز بیات و بهرامی (1396) در مطالعه ای به مدلسازی اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداختندکه در این مطالعه دو قاعده تیلور و نرخ رشد حجم پول به عنوان قواعد پولی به طور جداگانه در مدل به کار گرفته شدند تا بتوان اثر گذاری هریک از این قواعد را در برابر شوک های نفتی ، بهره وری و مخارج دولت بررسی کرد.مهمترین نتیجه ای که از توابع واکنش آنی دو مدل بدست آمده اینست که در مواجهه با هر سه شوک، مسیر متغیر های بخش واقعی اقتصاد نظیر مصرف، سرمایه گذاری و تولید غیر نفتی در هر دو قاعده تا حد زیادی مشابه هم بوده و زمان تعدیل اثر شوک های وارد شده در هر دو قاعده تقریبا یکسان بوده است.

قرعه کشی ایران خودرو 4 اردیبهشت

مشاهده می کنیم که تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری واکنش مثبت و تولید غیر نفتی، واکنش منفی نسبت به کاهش ارزش یورو در برابر دلار نشان می دهند. همچنین تورم در بخش واردات و نرخ ارز واقعی نسبت به شوک قیمت جهانی نفت واکنشی مثبت و سرمایه گذاری واکنش منفی دارند. در این دو بعد، ایران نسبت به دیگر کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، به خصوص کشورهای منطقه خاورمیانه ، عقب مانده که این امر از بکارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی جلوگیری می کند.

ضرایب سیاست، ، و ، واکنش بانک مرکزی نسبت به انحراف ، و را از سطوح وضعیت پایدار اندازه گیری می کنند. مطابق با مطالعه یون در سال 1996 فرض کنیم که اگر واردکننده قادر به تغییر قیمت خود نباشد، آنها را برای نرخ تورم حالت پایدار، شاخص سازی می کند. در این بخش یک اقتصاد صادرات نفتی را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران مدلسازی می کنیم. در خصوص شوک تورم خارجی نیز باید گفتکه این شوک تمایل به اعمال نفوذ ضعیفی بر متغیرهای داخلی دارند.این نفوذ ضعیف مبتنی بر سطح نسبتا پایین آزادی مالی ایران می باشد. ​​!

یعنی الگوهایی که می کوشد به توضیح پدیده های اقتصادی بر پایه مدل های کلان اقتصادی که از اصول اقتصاد خرد استخراج شده اند بپردازد- این پژوهش در قالب یک مدل نیوکینزی صورت می پذیرد. در زمینه موضوع پژوهش مطالعه ای بر اساس مدل این پژوهش که اثرات شوکهای خارجی را بر روی متغیر های کلان اقتصادی تحت قواعد جایگزین سیاست پولی را بررسی کرده باشد، در داخل صورت نگرفته است البته فرجی و افشاری (1393)در یک تحقیق تقریبا مشابه به بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و سیاست های پولی در ایران ایران با رویکرد کینزی جدید پرداخته اند.

ما سعی کردیم سوال زیر را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد صادر کننده نفتی نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران چیست؟ تحلیل ما بر روی واکنش های همزمان نسبت به شوک متمرکز می باشد. طبق قاعده تصادفی وابسته به زمان، کالوو هر سازنده در هر دوره، با احتمال ثابتی از تغییر قیمت مواجه است. این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری نویسنده اول در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد.

مسکن ملی مشهد انتظار می رود با توجه به مفید بودن روش سیستماتیک و قاعده مند، بانک مرکزی ایران نیز با بهره گیری از ابزارهای جدید در صدد بکارگیری این روشها و قواعد برآید. با این وجود، سود و منفعت رفاهی بسته به قاعده سیاست پولی اتخاذ شده متفاوت می باشد. اما نقطه ضعف این نوع هدف گذاری این است که کارگزاران اقتصادی نمی توانند فهم ملموسی از این نوع تورم داشته باشند و این خلاف اصل شفافیت در خصوص شاخصی است که نظارت و پیگیری آن برای عموم امکان پذیر باشد.

جام جهانی ۲۰۱۸
شوک قیمت نفتی حاکی از یک اثر ثروت مثبت برای مصرف کنندگان است. در این مقاله، توجه خود را بر روی کشور ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت متمرکز کرده ایم و یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی() با رویکرد کینزی جدید را برای اقتصاد ایران برآورد کردیم که اثر پویایی سه شوک خارجی (قیمت نفت، نرخ ارز و تورم خارجی) را بررسی کردهو قاعده سیاست پولی مناسب را مورد آزمایش قرار دادیم. بر این اساس در ادبیات مرتبط با اقتصاد باز، تلاش شده است تا پاسخی به این پرسش داده شود که کدام تورم یا - باید به عنوان متغیر هدف توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شود.

در واقع، بخش غیرنفتی توسط شوک نرخ ارز از طریق سیاست مصارف مالی که وابسته به درآمد نفتی است تحت تاثیر قرار می گیرد. با تبعیت از قاعده قیمت نفت، زمانی که است، هیچ سوبسیدی وجود ندارد و تحمیل شدن قیمت جهانی نفت، به صورت کامل است. به همین دلیل، تفسیر واکنش، کار مشکلی است. با این حال، افزایش رفاه مربوط به قاعده بسیار بیشتر از دو قاعده دیگر سیاست پولی است. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد استفاده در این مقاله از نوع مدل کینری جدید میباشد که در آن چسبندگی قیمتها و دستمزدها به روش کالوو مدلسازی شده است.  ​​!

این ویژگی های مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی ، وجه تمایز اصلی این مدلها با مدلهای ایستا تحت مطالعه در تئوری تعادل عمومی والراسی و تعادل عمومی قابل محاسبه کاربردی است . در گام سوم ، هزینه رفاه شوک های خارجی تحت قواعد سیاست پولی جایگزین را با استفاده از انتظار بی قید و شرط از تابع مطلوبیت محاسبه کردیم. به طوری که از منظر عملی، به نظر می رسد اجماع نسبتاً قاطعی در میان بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته وجود دارد که هدف گذاری صحیح همان هدف گذاری تورم می باشد.

که در آن به ترتیب بازگشت واقعی سرمایه، دستمزد واقعی، قیمت واقعی نفت و قیمت واقعی منبع نفتی است. سوم، مدل ما به چند دلیل یک مدل اقتصاد صادراتی کوچک باز می باشد: (1) یک مدل چندبخشی با یک بخش نفتی است؛ (2) منابع نفتی در تابع تولید شرکت نفتی استفاده می شود؛ (3) قیمت نفت به صورت یارانه ای است. همچنین در تعیین تابع زیان، وزنی که بانک مرکزی به هر کدام از متغیرها می دهد بیانگر اهمیت متغیرها می باشد.

آخرین بروزرسانی در: