طول مطالعه: 4 دقیقه

این ضریب معنادار است، و مطابق با قانون تقاضا، منفی است. در این مقاله با بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل­ونقل جاده­ای ایران تلاش شد تا تأثیر کمی عواملی چون موجودی وسایل نقلیه، قیمت واقعی بنزین، گاز طبیعی و نفت گاز و نیز تولید ناخالص داخلی بر میزان تقاضای انرژی ارزیابی شوند. طی سال­های اخیر، تلاش­های زیادی در ایران صورت پذیرفته که سبد انرژی بخش حمل و نقل متنوع شود و وابستگی آن به نفت کاهش یابد.

قرعه کشی خودرو تیر 1401
در بیشتر کشورها، بیش از 75 درصد از سوخت مصرفی در بخش زمینی-جاده­ای به کار می­رود. توابع تقاضای شبیه­سازی شده در این مطالعه نمایی و درجه دوم هستند. مطالعه روند تقاضای انرژی مفید ایجاب می­کند، تأمین انرژی مفید لازم در بخش­های اقتصادی و اجتماعی در انطباق با توسعه سطح زندگی و نیازهای فردی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد. 1. مدل­هایی که ارتباط مصرف و کل متغیرهای اقتصادی را آزمون می­کند. 3. مدل­های تقاضای انرژی بخشی که مصرف را در بخش یا زیربخش ویژه اقتصادی بررسی می­کند.

در بخش پنجم، به پیش­بینی مصرف انرژی می­پردازد. در ایران نیز رایج­ترین روش برای جابه­جایی کالا و مسافر است. بدین ترتیب، بخش حمل و نقل یکی از عمده­ترین تقاضاکنندگان سوخت در جهان و در ایران به­شمار می­رود. در این تحقیق متغیرهای تأثیر گذار بر تقاضای سوخت در بخش حمل ونقل جاده­ای قیمت حامل­های سوخت، درآمد قابل تصرف و محصول ناخالص داخلی و موجودی خودروها در نظر گرفته شده­است. وی معتقد است برآوردهای مدل بالتاجی دارای خودهمبستگی زیادی است و این خود همبستگی در مدل پاک در نظر گرفته شده است. ​​​.

همچنین، با استفاده از آزمون پریوش-پگان می­سنجیم که آیا خودهمبستگی برطرف شده است یا خیر؟ به منظور رفع خودهمبستگی متغیر وابسته باوقفه، (1)، وارد مدل می­شود. طاهری و منظور(1388)، به بررسی الگوسازی تقاضای انرژی پرداخته­اند. این مسئله نشان­دهنده تأثیرپذیری بالای تقاضای انرژی بخش حمل و نقل جاده­ای از تغییرات تولید ناخالص داخلی در ایران است. این بدین معنی است که پیشرفت سیستم حمل­ونقل عمومی و نیز تولید وسایل نقلیه با کارایی مصرف انرژی بالاتر می­تواند روی تقاضای سوخت در ایران تأثیر بگذارد.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو Yjc

مارکوس پاک (2005)، به بازبینی مقاله­ای که گریفین و بالتاجی در سال 1983 روی داده­های 18 کشور انجام داده­اند، پرداخته است. اثر افزایش محصول ناخالص داخلی یا درآمد قابل تصرف روی مصرف سوخت مثبت است. در این تحقیق به منظور تخمین تابع تقاضای بنزین از متغیرهای درآمد ملی سرانه، قیمت بنزین، تعداد ماشین­ها و کارایی ماشین­ها استفاده شده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات سری زمانی مربوط به سال­های 57-1392 دفتر برنامه ریزی کلان انرژی، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، ترازنامه­های انرژی، آمار اطلاعات حمل ونقل،حمل و نقل ایران برای متغیرهای مربوطه استفاده شده است.

علت آن را می­توان در پایین بودن قیمت واقعی نفت گاز در ایران دانست. در این تحقیق ابتدا الگوهای اولیه تقاضای انرژی مورد بررسی قرار گرفتند. تخمین مدل تقاضای انرژی بخش حمل­ونقل جاده­ای نشان می­دهد که مصرف سوخت ارتباط مستقیم با موجودی وسایل نقلیه دارد. باتوجه به اینکه قیمت گازطبیعی به مراتب کمتر از بنزین است و ازجمله سوخت­های پاک است، در وسایل نقلیه گاز طبیعی می­تواند جانشین نسبتاً خوبی برای بنزین باشد. به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه­ها قیمت گاز طبیعی از 2/57 ریال در سال 1388 به 110 ریال در سال 1389 و به 2600 ریال در سال 90 رسیده است.

افزایش ناگهانی قیمت بنزین به دلیل هدفمندی یارانه­ها از سال 1389 کاملاً مشهود است. در این بررسی پیش­بینی برای7 سال صورت گرفته است. پایین­تر بودن کیفیت بنزین مورد مصرف از استاندارد جهانی نیز از عوامل مصرف بیش از حد بنزین در بخش حمل و نقل جاده­ای است. همچنین، ضریب تولید ناخالص داخلی کشش درآمدی کوتاه مدت را نسبت به مصرف انرژی بخش حمل­ونقل جاده­ای نشان می­دهد. با توجه به­نتایج حاصل از این مطالعه، پیشنهادهایی در جهت کاهش مصرف سوخت بخش حمل­ونقل جاده­ای ارایه می­شود.

بخش حمل و نقل با 26درصد و صنعت با26 درصد و کشاورزی با4 درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. بخش خانگی و تجاری با مصرف32 درصددر مقام نخست قرار دارند. یکی از الگوهای تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل با در نظر گرفتن موجودی سرمایه در این بخش الگوسازی شده است. بنابراین باید موجودی خودروهای کشور را در مدل در نظر گرفت. در بخش سوم، روش تحقیق ومدل معرفی شده­است. 2. مدل­هایی که تخصیص سوخت را با توجه به نوع سوخت مصرفی در اقتصاد یا در بخش ویژه بهینه می­کند.

دوز چهارم واکسن کرونا با توجه به ارتباط بخش حمل ­و ­نقل با سایر بخش­های اقتصادی، وقتی تأثیرگذاری این بخش بر سایر بخش­ها نیز مدنظر باشد، ضرورت و اهمیت بررسی روشن­تر می­شود. بخش حمل و نقل جاده­ای، مهم­ترین شاخه حمل و نقل است. اما بدون تردید، بخش حمل و نقل زمینی در همه کشورها روند رو به رشد سریعی داشته­است و سهم آن در انتقال بار و مسافر افزایش یافته است. از میان بخش­های مختلف حمل و نقل، حمل و نقل زمینی (جاده­ای و ریلی)، متداول­ترین شیوه حمل و نقل در همه کشورهای جهان است.

4. مدل­های سیستم­های انرژی که بررسی کلی از عرضه و تقاضا برای انواع منابع انرژی و مقایسه­های بین­المللی را ممکن می­سازد.(صمیمی، ص5). پس، کاربرد مدل تقاضای انرژی به­عنوان ابزاری برای انعکاس روابط تابعی و علت و معلولی بین تقاضای انرژی و عوامل مؤثر بر آن، ضرورت می­یابد. ضریب متغیر قیمت گاز طبیعی کشش کوتاه مدت گاز طبیعی را نسبت به تقاضای انرژی نشان می­دهد. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می­دهد که داده­ها هم­انباشته از مرتبه یک هستند. فرض صفر در آزمون دیکی فولر وجود ریشه واحد (ناایستایی) است.

آخرین بروزرسانی در: