طول مطالعه: 4 دقیقه

مهمترین مقاصد صادرات و واردات کالایی فرانسه برای سال 2014 م و رتبۀ هر یک در جدولهای 1 و 2 آمده است. برای ارائۀ توصیفی از سرمایهگذاری قابلتوجه فرانسویها در ایران (بهرغم صادرات کمتر از آلمانیها و ایتالیاییها) در شکل 2 نمودار تغییر شاخص کسینوس میان بردار واردات کشور ایران و صادرات آلمان (خط سبز)، صادرات ایتالیا (خط آبی) و صادرات فرانسه (خط قرمز) را طی یک دورۀ دهساله از سال 2003 تا 2013 میلادی نشان دادهایم.

قرعه کشی ایران خودرو.com

مقایسۀ روند نزول واردات ایران از کشورهای اروپایی و صعود واردات ایران از چین، ترکیه و کرۀ جنوبی طبق شکل 1 نشان میدهد که چگونه طی یک دورۀ تقریباً دهساله سهم بازار شرکتهای اروپایی در بازار ایران کاهش یافته و از سوی دیگر سهم بازار رقبای آسیایی و ترک افزایش چشمگیر داشته است. در طول یک دهۀ گذشته، بخش اعظم سهم اروپا از بازار ایران از دست رفته بخش مهمی از آن را رقبایی از چین، ترکیه و دیگر کشورهای آسیایی پر کرده بودند.

کرونا ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ از سوی دیگر، کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران و تا حدود کمتری در فرانسه محروم از ابعاد بینالمللی و قابلیت رقابتپذیری در مقایسه با کسبوکارهای کوچک و متوسط از آلمان، ایتالیا، ترکیه و چین هستند؛ در حالی که هر دو کشور برای توسعۀ بخش و کوچک و متوسط خود و ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه عزم جدی دارند. بر همین اساس، در این پژوهش نیز باتوجهبه اهمیت مقابله و مقایسه بهعنوان تکنیکهای پژوهش، تمرکز خاصی بر مقابلۀ عملکرد تجاری فرانسه و آلمان در ایران صورت گرفته است، تا از این منظر، رهیافتهایی جهت توسعۀ تجارت ایران و فرانسه دریافت شود.

خودرو ملی عراق
فرانسه که بهعنوان شریک تجاری ایران در این مطالعه برگزیده شده است، دومین قدرت اقتصادی اتحادیۀ اروپا (پس از خروج بریتانیا از اتحادیه) و باتوجهبه عضویت در شورای امنیت سازمان ملل، اولین قدرت سیاسی این اتحادیه بهشمار میرود. مشاهده میشود که رتبۀ ایران در میان مقاصد صادراتی و وارداتی فرانسه در سال مذکور بهترتیب 68 و 105 بوده است؛ در حالیکه این رتبهها برای کشوری نظیر امارات بهترتیب 20 و 48 و برای ترکیه 14 و 14 بوده است.

با اینهمه، نکتۀ قابلتوجهی بهطور ضمنی از بررسی شکل 3 قابلاستنباط است: اکمال (انطباق) تجاری میان صادرات ایران و واردات کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه پیوسته رو به افزایش بوده است؛ درحالیکه اکمال (انطباق) تجاری میان واردات ایران و صادرات سه کشور تقریباً در یک محدودۀ معین ثابت مانده است (شکل 2). به این معنا که در دورۀ دهسالۀ اخیر تقریباً ساختار صنعتی ـ تجاری ایران (و تا حدودی ساختار صنعتی ـ تجارتی سه کشور موردبررسی) بهنحوی تغییر کرده که صادرات ایران به سه کشور مذکور را بیش از پیش به لحاظ اقتصادی توجیهپذیر کرده است.

خرید گیم تایم Wow Classic

بر این اساس، مقالۀ سیاستی حاضر تغییر از وضع موجود (ستون اول از سمت چپ ـ شکل 6) به شرایط توسعۀ تجارت پایدار (سمت راست ـ شکل 6) را به استناد پنج محور کلی سیاستی مبتنی بر مصاحبههای اکتشافی و تأئیدی مورداشاره پیشنهاد داده است. درحالیکه آلمان در اوایل قرن بیستویکم میلادی دچار همین شرایط بود و برای سالها تراز تجاری منفی داشت. این وضعیت نوعی بیماری هلندی به شمار میرود که در ایران بر اثر ورود مستقیم پول ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور ایجاد شده اما در فرانسه سیاستهای کاری و هزینههای زیاد و شرایط حمایتی در بازار کار به این مسئله منجر شده است.

بر این اساس، میتوان دریافت که در الگوی اقتصادی مقاومتی روابط مطلوب تجاری با ملل دنیا منعی ندارد و از جهت توسعۀ معیشت ملت و مملکت نیز مطلوب است. همچنین با توجه به نقش پررنگ فرانسه در شمال، غرب و مرکز آفریقا در آیندهای البته نه چندان نزدیک، همکاریهای ایرانی ـ فرانسوی میتواند برای توسعۀ بازار ایران به مناطق غرب آفریقا نیز اهرم شود. بر این اساس، دانستیم که به علت ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و اقسام (متفاوت) بیماری هلندی در ایران و فرانسه، صنایع دو کشور قطبی شده و تجارت خارجی آنها بر صنایع بزرگ اتکا یافته است.

قرعه کشی خودرو 9 خرداد
بهعلاوه، توسعۀ بانکها و نهادهای مالی اختصاصی و مستقل از سیستم بانکی آمریکا، شبکهسازی و فعالسازی نهادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه و اتاقهای مشترک همانند مدل آلمانی نیز باید در دستور کار قرار گیرد که در پرتو همکاری میان بخشهای کوچک و متوسط طرفین زمینۀ بهکارگیری آنها فراهم خواهد شد. راهش این است که ملت بایستد، مسئولین بایستند و آگاهانه و هوشیارانه حرکت کنند (خامنهای، 1394 ج). رتبۀ ایران در تجارت خارجی آلمان، به تفکیک صادرات و واردات، در جداول 3 و 4 آمده است.

به این ترتیب، به نظر میرسد بهصورت ذاتی همکاریهای اقتصادی ایران و فرانسه بیش از آنکه متکی بر صادرات و واردات مستقیم باشد، بر همکاریهای اقتصادی بهطور خاص از نوع سرمایهگذاری مشترک در ایران اتکا یافته است. در سالهای 1393 و 1394، رتبۀ فرانسه در میان شرکای وارداتی ایران بهترتیب 13 و 10 بوده است، اما فرانسه در سالهای 1384 و 1385 بهترتیب شریک سوم و پنجم ایران در واردات بوده است. ​&;&;​​ ​​!

شکل 3. نمودار تطبیقی اکمال (انطباق) تجاری میان بردار صادرات ایران با واردات فرانسه (خط قرمز)، صادرات ایران با واردات ایتالیا (خط آبی) و صادرات ایران با واردات آلمان (خط سبز) با واردات ایران. چنانکه اشاره شد، در جریان مشاهدات، تحلیل اسناد و مصاحبههای انجامشده مؤلفههای وضع موجود استخراج و در قالب شکل 4 به تصویر کشیده شد. بههرروی، سیاست اجتماعی، اقتصادی، و کاری فرانسه در قالب دریافت مالیات قابلتوجه و قدرتگیری بیش از اندازۀ اتحادیهها و حمایت بیش از اندازه از نیروی کار در این کشور متبلور شده است.

آخرین بروزرسانی در: