طول مطالعه: 4 دقیقه

., & , . (2022)

بنابراین تفاوت معناداری در سطح آلفا 05/0 قابل مشاهده است و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی مورد آزمون نیز عمدتاً به شکل مثبت برای روستای دهشیخ ارزیابی و برآورده شده است. سایر متغیرها با توجه به سطح معناداری بهدستآمده که کمتر از آلفای 05/0 هستند، اثرگذاری مثبت و بالایی دارند که نشاندهنده آثار مثبت فعالیت واردات غیررسمی کالا و محصولات خارجی در ابعاد اقتصادی بر روستاهاست. همچنین اکثریت نتایج پژوهشهای صورتگرفته بیان کردهاند که این فعالیتها (قاچاق کالا) موجب رونق اقتصادی، اشتغالزایی و در کل بهبود کیفیت زندگی در این مناطق شده است. ​​​ ​!

مسی و رونالدو
از جمله تحقیقات اکتشافی به شمار می رود که به دنبال بررسی علل و تحلیل آثار گوناگون فعالیت غیررسمی ورود کالا در مناطق روستایی نوار مرزی جنوب کشور است. رسمیت بخشیدن به تجارت کالا در این مناطق از طریق ایجاد بازارچههای مرزی فعال که در آن ساکنان این منطقه در اولویت ارائه خدمات و کالاها قرار گیرند. قرارگیری روستا در ده کیلومتری ساحل جنوب کشور این روستا را در تجارت کالا و خریدوفروش محصولات خارجی در منطقه مشهور کرده است.

این روستا طبق آخرین آمار مرکز آمار کشور 698 خانوار و 2750 نفر جمعیت دارد. پژوهش حاضر نیز علاوه بر بررسی آثار و پیامدهای این فعالیت و دلایل شکلگیری و رواج آن در توسعه دو ناحیه روستایی مطالعهشده، سعی در مقایسه این پیامدها و اثرگذاریهای دوگانه آن در برخی ابعاد توسعه در این دو حوزه دارد که در تحقیقات گذشته کمتر به این موضوع پرداخته شده است. ساکنان این منطقه تا دهههای 1330 و1340 به کشاورزی و دامداری مختصری در روستاهای خود میپرداختند، اما از این دهه به بعد (دهه 1340) به دلیل اصلاحات اراضی و درهمشکستن نظام مدیریت روستایی و بیکار و بیزمینشدن بخش زیادی از روستاییان از یک طرف و رونق اقتصادی کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس در جنوب کشور از سوی دیگر، در پی کسب اشتغال و فرصتهای جدید شغلی رهسپار کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس شدند و در آنجا به مشاغل گوناگون خدماتی از جمله رانندگی و مغازهداری و مانند اینها پرداختند و سود سرشاری به دست آوردند که این سود و سرمایه را امروزه در روستاها و منطقه خود و در واردات کالاهای خارجی سرمایهگذاری کردهاند.

در تعریفی عمومی، مشاغل غیررسمی به طیف گستردهای از مشاغل موقت یا زیرزمینی ایجادشده در نواحی شهری و روستایی کشورهای در حال توسعه اطلاق میشود. بنابراین واحد تحلیل در پژوهش حاضر خانوارهای روستایی است. لذا لزوم توجه به این موضوع یعنی مشارکت و تفکرتعامل و فرهنگ نوین در کنار حفظ سنتها به عنوان، یکی از عوامل رسیدن به توسعه همهجانبه لازم و ضروری به نظر میرسد و باید به آن در سایر برنامهریزیهای توسعه از جمله توسعه روستایی توجه و تأکید کرد.

همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که هرچه به سنین بالاتر میرسیم، سطح سواد افراد کمتر و به تعداد افراد بیسواد افزوده میشود، به طوری که در سن بالاتر از 50 حداکثر سواد افراد در حد خواندنونوشتن است. تصویر شماره 1، مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد. همانگونه که در مدل مفهومی تحقیق ملاحظه میشود، آثار فعالیت اقتصاد غیررسمی در قالب سه بعد کلی اقتصادی، اجتماعی و کالبدیفضایی بررسی و تحلیل شده است. در تقسیمبندی کلی، اقتصاد هر کشور را می توان به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیمبندی کرد.

در زمینه تجارت غیررسمی کالاهای خارجی و نحوه شکلگیری و گسترش این نوع تجارت، محققان خارجی و ایرانی تحقیقات متعددی انجام دادهاند که مرور آنها میتواند در بررسی دقیقتر موضوع مفید واقع شود. اما برخلاف مطالعات قبلی آثار کالبدی و اجتماعی این پدیده در روستای گچین به شکل مثبت نبوده است و موجب پیشرفتهای فیزیکی، کالبدی و همچنین انسجام و هماهنگی اجتماعی در منطقه مطالعهشده نشده است. روستای گچین از جمله روستاهای بخش مرکزی استان هرمزگان در فاصله 35 کیلومتری از این شهرستان واقع شده است.

رونمایی آیفون ۱۳

بنابراین میتوان اینگونه جمعبندی کرد که مشارکت و داشتن فرهنگ تعاون و همکاری شاهکلید حل بسیاری از مشکلات و مسائل موجود در روستاست. از جمله آنها میتوان به زیرزمینی، غیررسمی، سایهای، ثبتنشده، گزارشنشده، مشاهدهنشده، غیرقانونی، پنهان، سیاه، ثانوی، نامنظم همراه با پیشوند اقتصاد اشاره کرد. همچنین پذیرفتن برخی تفکرات صحیح نوین در کنار حفظ تفکرات سنتی و بومی، از جمله نوسازی و بازسازی مساکن و مراکز خرید کاهگلی قدیمی و سنتی که امروزه استحکام و مقاومت لازم را در برابر بسیاری از مخاطرات طبیعی و انسانی ندارند یا ساخت مکانهای خدماتی از جمله سرویسهای بهداشتی در مسیر معابر یا تعریض بسیاری از معابر تنگ و باریک قدیمی که مانعی عمده در مسیر تردد خودروهای ورودی به روستاست.

ولادیمیر پوتین کیست

در میان متأهلان 9/67 درصد را مردان و 5/13 درصد را زنان تشکیل میدهند. شهرستان لامرد با 4035 کیلومتر مربع مساحت در جنوبیترین نقطه استان فارس واقع شده است. این منطقه به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی حائز ویژگیهایی است که آن را از سایر شهرستانهای استان فارس متمایز ساخته است. به این ترتیب، جامعه آماری تحقیق، از ساکنان این دو منطقه (مجموعهای از روستاهای بههمچسبیده) و به صورت تصادفی ساده از بین سرپرستان خانوارها گزینش شده است.

پس از آن دادهها و اطلاعات مربوط به منطقه و موضوع مورد مطالعه، از طریق بررسیهای میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) گردآوری شده است. این تحقیق بنا بر هدف کاربردی است و روش انجام آن توصیفیتحلیلی است. همچنین، برای تحلیل دادهها از روشهای گوناگون آماری (آزمون و فریدمن و منویتنی)با کمک نرم افزار کمک گرفته شد. -. , , .

رونمایی آیفون 13 , ., (.), : -(. , ..: . : . , () , . , , . , , --.

آخرین بروزرسانی در: