طول مطالعه: 4 دقیقه

البته به موازات این مسئله و جایگزینی صادرات گاز، اولویتدهی به سایر بخشهای اقتصاد کشور (نظیر تولید برق، بخش تجاری و صنعتی و پوشش صد در صدی مصارف خانگی) در زمینه استفاده از گاز و جایگزین کردن آن به جای سایر حاملهای انرژی علاوه بر اقتصادی بودن موجب ایجاد آثار جانبی مثبت نیز خواهد شد. از این رو هر دو کشور هند و پاکستان به دنبال جذب و تزریق سرمایه در توسعه تأسیسات بازفراوری به گاز هستند. اگر همه چیز به همین منوال پیش رود، این موج در افزایش عرضه، مانعی سر راه افزایش قیمتهای گاز و نفت در صورت ایجاد وقفه عرضه و محتملاً افزایش بیشتر قیمت آن است.

رونمایی آیفون 14 پرو مکس
تولید گاز قطر نیز تنها کفایت تأسیسات آن را میکند (این تأسیسات سالانه حدود ۷۷ میلیون تن تولید میکند.) و امکان ظرفیت صادرات دیگری ندارد. این دیدگاه معتقد است با توجه به چشمانداز آتی بسیار روشن تقاضای گاز و همچنین سهم بالای ایران در داشتن ذخایر قابل استحصال، صادرات گاز میتواند در میان و بلندمدت قدرت اقتصادی و سیاسی منطقهای و حتی فرامنطقهای برای کشور به ارمغان آورد و با ایجاد وابستگی در کشورهای مقصد وارداتی هزینههای هر نوع تهدید نظامی و اقتصادی علیه کشور را به حداقل ممکن برساند.

با توجه به اینکه در دهههای آتی تولید گاز متعارف رو به کاهش نهاده و همزمان تولید گاز شیل توأم با هزینه بالاتر در قیاس با گاز متعارف، گسترش خواهد یافت، انتظار میرود قدرت صادراتی ایران از محل گازهای تزریقی به مخازن، افزونتر شود و حاشیه سود بیشتری نصیب کشور کند. در دنیای کنونی هر کشوری تلاش دارد با استفاده از نقاط قوت و مزیتهای داخلی، تهدیدهای بیرونی را مدیریت و آنها را در راستای رشد و پیشرفت خود به فرصت تبدیل کند.

این اثر در آمریکای شمالی بیشتر مشاهده شده است، زیرا قیمت گاز این منطقه ارزانتر از سایر نقاط جهان است. چنانکه مشاهده میشود، میدان پارس جنوبی حدود 40 درصد از گاز کشور را در خود ذخیره دارد. در این صورت بدیهی است در رقابت قیمتی با ایران و به علت حفظ سهم بازار توانایی تحمل قیمت پایینتر و حتی در حد قیمت تمامشده را دارد. چشمانداز 20 ساله گاز از 3 قسمت تشکیل شده است تا اطلاعات مربوط به منابع و ذخایر طبیعی، برآورد میزان تولید در سالهای آتی و میزان مصرف مورد انتظار را شامل شود. ​​​​​!

جام جهانی ۲۰۲۲ اثر ضد منافع ملی استراتژی جذابسازی قرارداد فروش همزمان با تحمیل هزینههای حمل و نقل در مسافتهای طولانی که در قیمت فروش خود را نشان میدهد، مضاعف میشود و منافع و عایدی کشور را به حداقل ممکن خواهد رساند. امروز شاید کشور از درون تحریمها سربلندتر بیرون میآمد. یکی از مشکلات مربوط به حوزه گاز، تفاوت آمار و ارقام اعلامی از میزان تولید و مصرف آتی است. همچنین شرکتهای چینی سرمایهگذاریهای هنگفتی را در پروژههای مایعسازی گاز استرالیا به خصوص گاز متان تحت ذغال سنگ انجام دادهاند.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو Yjc
چنانکه بررسی شد، ایران در هیچکدام از بازارهای بالقوه صادراتی نمیتواند سه شرط اساسی یادشده را به راحتی و توامان تأمین کند. این کاری است که ما باید انجام میدادیم، حالا هم چارهای نداریم و باید در فرصتی کم گذشتهها را جبران کنیم و با افزایش صادرات نفت و گاز نقش تأثیرگذاری در تأمین انرژی دنیا داشته باشیم» (روزنامه قدس،14/11/94). همچنین این کشور باید به سرعت سراغ ذخایر رو به گسترش داخلی خود برود و شبکه گاز داخلی گستردهتر و ظرفیتهای انبارش بیشتری استقرار کند.

به علت اینکه منابع معتبر و موثق در این زمینه وجود ندارد، پیشبینیهای تولید و عرضه و در نهایت میزان دقیق قابلیت صادرات گاز کشور در آینده مورد تردید است. اما به نظر میرسد که احتمال این رخداد دستکم تا 20 سال آینده و با بهکارگیری فناوریهای مرتبط در این کشور موفقیتآمیز شود. در این مورد دیگر سلاح و روشهای دفاع نظامی به کار نمیآید و این محافظت یا دفاع که ابعاد آن به مراتب وسیعتر از دفاع عامل است، باید ملاک عمل قرار گیرد.

بر اساس آمار منتشره ، در سال 2014 واردات گاز هند منحصراً به صورت و 86 درصد آن از قطر بوده است. تعریف دوم: جنگ برای منافع اقتصادی که به طور صِرف حوزهاش حوزه اقتصاد است نه چیز دیگر. در اینجا منظور از گاز، عمدتاً هوای فشرده، نیتروژن، و گاز طبیعی است. عامل اول توجه صِرف به پتانسیل ایران از منظر ذخایر بالای گاز و عدم برابری سهم از بازار با سهم از ذخایر در قیاس با سایر رقبایی که با ذخایر کمتر، سهم بیشتری از بازار گاز دارند.

اگر رقم تزریق 150 میلیون متر مکعب باشد، با 10 درصد افزایش در بازیافت و نرخ بازدهی اقتصادی همین مقدار گاز برای صادرات به هند از طریق لوله، در قیمت 35 دلار، ارزش دو پروژه با هم برابر میشود (دهقانی، 1385). نکتهای دیگر که باید به آن توجه کرد وابستگی قیمت گاز به قیمتهای نفت است. براساس بررسی آماری مستخرج از , 2015، میانگین رشد مصرف گاز ایران در بازه زمانی 2004 تا 2014 حدود 6 درصد بوده؛ در حالی که در این فاصله زمانی، میانگین رشد مصرف جهانی حدود 2 درصد بوده است که این مسئله نشان میدهد میانگین میزان رشد مصرف گاز ایران از میانگین جهانی بالاتر بوده است.

در سال 2015م تراز تجاری آمریکا با اکثر کشورهای این منطقه منفی بوده است. احداث خط لوله ترکمنستانـ افغانستانـ پاکستانـ هند که در سال 1995 آغاز شد، با امضای توافقنامه خرید و فروش گاز در سال 2012 پیشرفت بیشتری کرد. در مجموع بازار این منطقه نه بازاری با قابلیت ایجاد انحصار برای ایران است و نه میتوان انتظار داشت که در مواقع لزوم و وقوع تخاصم یا تحریم، سهم ایران با سایر عرضهکنندگان منطقهای جایگزین نشود. عمده این زیرساختها در کشورهای اصلی صادرکننده قرار دارد.

آخرین بروزرسانی در: