طول مطالعه: 4 دقیقه

بر اساس نظریه بارو و گوردون (1983) نرخ تورم انتخابشده چنین دولتهایی تابع صعودی از تعهدات مالی است و سود حاصل از تورم ناگهانی نیز صعودی است. نتایج حاصل از پنج آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو، ایم، پسران و شین، بریتونگ و فیشر در جدول شماره 1 نشان داده شده است. این تورم عمدتاً خاص کشورهای توسعهنیافته و در حال توسعه است. 0 است که این همانند تعادل قیمتهای انعطافپذیر است. «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه طی سخنانی در یک نشست اقتصادی در «ولادی وستوک» در شرق روسیه اثربخشی تحریمهای غرب علیه مسکو را که پس از حمله به اوکراین اعمال شد، کم اهمیت جلوه داد.

زلنسکی هواپیمای اوکراینی در این تحقیق رابطه بین جهانیشدن اقتصاد و تورم با استفاده از دادههای تابلویی در 22 کشور در حال توسعه آسیایی و طی دوره 2014-1994 بررسی شده است تا پیامدهای مثبت یا منفی این پدیده در رابطه با تورم مشخص شود. جعفری صمیمی و شادابی (2009) در بررسی اثر آزادسازی اقتصادی بر تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2006-1996 به روش دادههای تلفیقی نتیجه گرفتند آزادسازی اقتصادی تأثیر قابل توجهی بر تورم در منطقه مدنظر نداشته است.

دادهها و اطلاعات استفادهشده در تحقیق حاضر به صورت دادههای پانل است که از منابع آماری مختلف (بانک جهانی و بانک اطلاعات سازمان ملل) استخراج شده است. تورم یکی از مشکلات جدی در اقتصاد بسیاری از کشورها و بهویژه کشورهای در حال توسعه به شمار میرود و از سوی دیگر روند جهانیشدن و ادغام رو به افزایش اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی که دولتها را تشویق به کاهش موانع و آزادسازی تجاری میکند مبین ضرورت شناخت اثر جهانیشدن اقتصاد بر تورم است.

بنابراین شاخص جهانی شدن اقتصادی مناسبتر به نظر میرسد. بنابراین سمت چپ رابطه شماره 3 و 4 ،20 بر حسب کاهشی است. از روابط شماره 3-1، 10، 16 و 17 میتوان روابط شماره ۱۸ و ۱۹ را نتیجه گرفت. ییهیس (2013) بازبودن تجاری و تورم را در کشورهای آفریقایی مطالعه کرد و نتیجه گرفت ارتباط مشهودی بین این دو متغیر برقرار نیست. برقرار خواهد بود. به دلیل رقابت ناقص، سطح تعادلی تولید کمتر از سطح بهینه از لحاظ اجتماعی است.

رئال مادرید مایورکا فقط در تلاشیم تا به آن پایان دهیم و این وظیفه ماست که از مردم دونباس محافظت کنیم. رئیسجمهور روسیه اخیراً هم در اظهاراتی گفت همه تلاشهای این کشور برای حل مسالمتآمیز بحران اوکراین با شکست مواجه شد و تاکید کرد وظیفه روسیه است که به مردم دونباس کمک کند. وی تاکید کرد که کشورش موفق شده بر تهاجم اقتصادی غرب غلبه کند. وی افزود، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای آسیای-اقیانوسیه منطق مخرب تحریمها را غیرقابل قبول میدانند. اقتصاددانان معتقد به این نظریه، یگانه عامل ایجادکننده تورم را تغییر حجم پول عنوان میکنند.

به علاوه، از آنجایی که تغییر در نرخ ارز حقیقی نمایانگر تغییر در قیمتهای واقعی کالاهای خارجی است، تغییر نرخ ارز حقیقی روی رفاه اثرگذار است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، از آنجایی که یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، بهویژه در ایران، بالابودن نرخ تورم است و این مشکل تبعات بسیار زیانباری برای اقتصاد کشورها از جمله افزایش نااطمینانی در اقتصاد و کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به دنبال دارد که خود باعث کاهش رشد اقتصادی و ایجاد رکود در اقتصاد کشور میشود.

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه سهشنبه (ششم سپتمامبر) در اشاره به کمک مالی و نظامی آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها به اوکراین در میانه درگیریها در این کشور به نشریه «اینترنشنال افرز» گفت: جدی بودن وضعیت کنونی نباید کوچک شمرده شود. او بار دیگر در خصوص عملیات نظامی روسیه در اوکراین گفت که مسکو آغازگر نبود و تصریح کرد: روسیه از ۲۴ فوریه (آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین) چیزی از دست نداده، اما دستاورد اصلی تقویت حاکمیت است.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو 7 شهریور روسیه درگیریهای مسلحانه را در اوکراین آغاز نکرد، اما در تلاش است تا پس از کودتای سال ۲۰۱۴ با حمایت آمریکا، به آن پایان دهد. کشورهای غربی بویژه آمریکا و انگلیس از زمان آغاز بحران اوکراین، ضمن اعمال تحریمهای شدید علیه روسیه، به کمکهای نظامی، تسلیحاتی و مالی همهجانبه از اوکراین روی آوردهاند. راگاف بیان میکند جهانیشدن، مقرراتزدایی و کاهش نقش دولت در اقتصاد با آثار متقابل و تقویتکننده بر هم، باعث افزایش شدید رقابت میشود و شبهرانتهای بنگاهها و اتحادیههای انحصارگر را کاهش میدهد.  ​​.

صندوق بینالمللی پول جهانیشدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گستردهتر و وسیعتر تکنولوژی تعریف میکند. لین، می، وانگ، و یو (۲۰۱۷) فرضیه رومر (۱۹۹۳) را مبنی بر ارتباط منفی بین بازبودن تجاری و تورم برای کشورهای آفریقایی و با تکنیک متغیر ابزاری آزمودند و نتیجه گرفتند با افزایش درجه بازبودن تجاری، تورم در این کشورها کاهش مییابد.

تورم جهانی 2022
ضریب متغیر جهانیشدن اقتصاد مطابق انتظار منفی و معنیدار است؛ به طور دقیقتر یک واحد افزایش در درجه جهانیشدن اقتصاد، تورم را به میزان 39/0 واحد کاهش میدهد. ̄ معلوم باشند، رشد نقدینگی را به صورت بهینه انتخاب کنند. اما اگر نتایج مبنتی بر استفاده از دادههای پانل باشند، باید با روش اثرات ثابت یا تصادفی مدل را برآورد کرد. اما در بین مطالعات تجربی نتایج متفاوت است. بودلر و ملک (2017) در مطالعه خود توضیح میدهند بازبودن تجاری میتواند بر نوسانات تورم تأثیرگذار باشد، اما نوع این تأثیر مبهم است.  &;​​​!

آخرین بروزرسانی در: