آخرین مطالب

فروشگاه اینترنتی واکاوی تجارب روانشناختی سالمندان در همهگیری بیماری کرونا یک مطالعه پدیدارشناسانه کلیک کنید

طول مطالعه: 4 دقیقه

البته به موازات این مسئله و جایگزینی صادرات گاز، اولویتدهی به سایر بخشهای اقتصاد کشور (نظیر تولید برق، بخش تجاری و صنعتی و پوشش صد در صدی مصارف خانگی) در زم...