آخرین مطالب

نمایه وی دو پاسخ برای این سؤال دارد (2) فوری

طول مطالعه: 4 دقیقه

به زعم هامیر اگر چه شرکتهای چندملیتی همچنان که در بالا اشاره شد در برخی از موارد از عدم مزیت برخوردارند ولی نسبت به شرکتهای داخلی از مزیتهایی چون علائم تجار...