آخرین مطالب

مواد بیشتر 2 deaton, a and mull bauer (2) دیگر

طول مطالعه: 4 دقیقه

گرچه بیش از یک دهه است که صحبت از بیکاری ناشی از فناوری است لیکن تحت تأثیر کووید ١٩، شرکت های تأثیرگذار در ارائه سیستم های تولید هوشمند و کاملاً خودمختار، ب...